Algemene Voorwaarden Verdien met je kassabon

November 2012,

Algemene voorwaarden Verdien met je kassabon
1 BEVESTIGING EN ACCEPTATIE

1.1 Verdien met je kassabon programma is eigendom van en wordt uitgevoerd door Kwantum Nederland B.V..
1.2 Deelname aan het Verdien met je kassabon programma komt tot stand door het online opgeven van voornaam, achternaam, email-adres, en geslacht. Voor deelname aan het Verdien met je kassabon programma zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.
1.3 Deelnemers van Verdien met je kassabon kunnen punten verdienen door het registreren van kassabongegevens van aankopen in één van de Kwantum winkels of Kwantum website. De aankopen betreffen uitsluitend transacties die door de betreffende deelnemers zelf zijn uitgevoerd en betaald.
1.4 Kwantum behoudt zich het recht voor om aan de deelnemers e-mails te sturen. Deze emails kunnen gaan over het informeren over het verdiende saldo, bevestigingen van orders of transacties, informatie of mededelingen over administratieve zaken.
1.5 Kwantum behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen.
1.6 De huidige waarde van de punten is vastgesteld t/m 30 juni 2014.
 
2 PRIVACY STATEMENT

Kwantum garandeert de privacy van deelnemers en zal het emailadres in combinatie met eventueel andere informatie die deelnemers bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen. Een uitgebreide uitleg over het privacy beleid van Kwantum is opgenomen op de Privacy beleid pagina van de Verdienmetjekassabon website.
 
3 VOORWAARDEN VOOR DEELNAME
 

3.1 Deelnemers garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie en gedurende hun deelname verschafte informatie en gegevens.
3.2 Alleen personen van 12 jaar of ouder en woonachtig in Nederland, België of Duitsland mogen deelnemen aan het Verdien met je kassabon programma. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV's, NV's, Stichtingen, Verenigingen etc.) zijn uitgesloten van deelname.
3.3 De deelnemer realiseert zich dat de actie en content niet gegarandeerd 'foutvrij' zijn. De deelnemer realiseert zich dat het spel en content niet gegarandeerd beschikbaar zijn.
3.4 Kwantum is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn of het niet correct functioneren van de actie en content.
3.5 Kwantum behoudt zich te allen tijde het recht voor om de waarde van de verdiende punten, het minimaal en maximaal in te wisselen aantal punten, de content, en de procedures zonder melding vooraf te wijzigen.
3.6 Kwantum behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers te diskwalificeren en van toekomstige deelname uit te sluiten.
3.7 De deelnemer heeft niet op onrechtmatige wijze toegang verkregen tot de systemen of de administratie van Kwantum.
3.8 Indien Kwantum fraude of andere onrechtmatigheden vermoedt, heeft zij het recht om deelnemers uit te sluiten. Bij fraude zal aangifte worden gedaan bij de politie.
3.9 Elke poging van een deelnemer om het Verdien met je kassabon systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie, door het registreren van kassabonnen die niet betrekking hebben op eigen aankopen, of anderszins, zal resulteren in het volledige verlies van zijn of haar punten en onmiddellijke beëindiging van zijn of haar deelname.
3.10 De verdiende punten kunnen alleen worden ingewisseld voor kortingsbonnen op de Verdien met je kassabon Internetsite en volgens de daar vermelde voorwaarden. De kortingsbonnen zijn alleen te gebruiken in Kwantum winkels voor producten. De kortingsbonnen zijn niet toepasbaar voor diensten of contanten.
3.11 De verdiende punten zijn niet overdraagbaar en komen te vervallen bij overlijden van het lid.
3.12 Deelnemers moeten tenminste 100 punten hebben verdiend voordat tot inwisseling van de punten voor kortingsbonnen kan worden overgegaan. Kwantum behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere vooraankondiging de voorwaarden en procedures voor het inwisselen van punten voor kortingsbonnen te wijzigen.
3.13 Deelnemers zullen ervoor zorgdragen dat de door hen opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is en zijn verplicht wijzigingen daarop door te geven op de Verdien met je kassabon Internetsite. Indien een deelnemer in gebreke blijft zijn persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden, is Kwantum gerechtigd deelname van het Verdien met je kassabon programma te beëindigen. Kwantum behoudt zich het recht voor in dat geval gespaarde punten te laten vervallen.
3.14 De kassabonnen dienen maximaal 1 maand na aankoop ingevoerd te zijn. Daarna is het niet meer mogelijk kassabonnen ouder dan 1 maand in te voeren. 
3.15 De punten die voor kortingsbonnen ingewisseld worden, zullen van het totaal aantal gespaarde punten worden afgetrokken op het moment dat de deelnemer deze via de internetsite van Verdien met je kassabon heeft ingewisseld.
3.16 Eenmaal ingewisselde punten kunnen niet worden teruggewisseld.
3.17 Punten blijven geldig tot maximaal 12 maanden na het invoeren van kassabonnen. Punten die niet ingewisseld zijn komen na 12 maanden te vervallen. 
3.18 Personeelsleden, en directieleden van Kwantum, naaste familieleden (echtgeno(o)t(e), en personen die tot hetzelfde huishouden behoren, zijn uitgesloten van deelname van deze actie.
3.19 Er worden alleen punten toegekend over het totaal bedrag op de kassabon. Kortweg worden er alleen punten berekend over het werkelijk betaalde bedrag en niet over het gedeelte waar cadeaubonnen of andere kortingen over verleend zijn.
3.20 Eenmaal ingewisselde kortingsbonnen kunnen niet meer teruggewisseld worden voor punten of omgezet worden in andere producten. Kortweg bij ruilen en retouren ontvangt u alleen het werkelijk betaalde bedrag terug en niet de bonnen of punten.
3.21 De kortingsbonnen worden bij inlevering als korting op uw aankopen berekend. Deze korting kan slechts eenmalig worden toegekend en is niet cumuleerbaar.
 
4 AANSPRAKELIJKHEID
4.1.Deelname aan het Verdien met je kassabon programma is voor eigen risico van de deelnemer.
4.2 Kwantum garandeert niet dat het Verdien met je kassabon-programma ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten.
4.3.De aansprakelijkheid van Kwantum voor schade die een deelnemer lijdt doordat Kwantum of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het Verdien met je kassabon -programma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Kwantum of haar leidinggevend personeel.
4.4. Kwantum is niet gehouden haar verplichtingen uit het Verdien met je kassabon-programma na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van Kwantum of enige derden die diensten aan Kwantum leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Kwantum op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van Kwantum liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van Kwantum of van derden die diensten aan Kwantum leveren.
4.5 Kwantum is bevoegd het Verdien met je kassabon -programma te beëindigen. Kwantum zal alle deelnemers vooraf op de hoogte stellen.
4.6 Kwantum is niet aansprakelijk voor schade van een deelnemer als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door Kwantum verrichte diensten en gedane uitkeringen.
 
5 DIENSTEN VAN DERDEN
5.1 Kwantum maakt gebruik van derde partijen om de afhandeling van gegevens deelnemers te verwerken.
5.2 Kwantum garandeert dat zij derden aan wie gegevens van deelnemers worden verstrekt, volledig zal binden aan de privacy voorwaarden als aangegeven onder privacy beleid.
 
6 BEËINDIGING DEELNAME

6.1 Zowel Kwantum als de deelnemer mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het deelname aan het Verdien met je kassabon-programma beëindigen. De rechten van deelnemers vervallen op het moment dat de deelname wordt beëindigd.
6.2 Beëindiging van deelname door Kwantum geschiedt door mededelingen daartoe aan de deelnemers per email, of reguliere post. De beëindiging van deelname door een deelnemer geschiedt door een verzoek tot beëindiging per e-mail naar
klantenservice@kwantum.nl te sturen met vermelding van naam, e-mail en adresgegevens. De beëindiging door een deelnemer van Verdien met je kassabon treedt pas in werking vanaf het moment dat de deelnemer hiervan een bevestiging van Kwantum heeft ontvangen.
 
7 NIET OVERDRAAGBAARHEID DEELNAME
 
7.1 Deelname aan het Verdien met je kassabon-programma is niet overdraagbaar. 
7.2 Deelname eindigt bij overlijden van het lid.
 
8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de Verdien met je kassabon internetsite (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, en boodschappen, van Kwantum), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij Kwantum.
 
9. BERICHTGEVING

Alle mededelingen betreffende Verdien met je kassabon geschieden per email, of op Verdien met je kassabon-website. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar
klantenservice@kwantum.nl of per post naar Kwantum Nederland B.V.  Postbus 90160 5000 LK Tilburg o.v.v. verdien met je kassabon
 
10 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op de betrekkingen tussen de deelnemer van Verdien met je kassabon en Kwantum is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de deelnemer van Verdien met je kassabon en Kwantum worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Tilburg, dan wel ter keuze van Kwantum, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de deelnemer.
 
11 SLOTBEPALINGEN

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen Kwantum en de deelnemer van Verdien met je kassabon ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.